Tivoli-Vredenburg

Tivoli-Vredenburg Music Hall, Utrecht, acrylic, 160 x 120 cm, 2014